Editorial Board

Editorial Board

Editor-in-Chief

Xiong-Zhi Wu

Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, Tianjin, China


Editorial Board Member

Bin Xiong
Hubei University of Chinese Medicine, Wuhan, China

Bo Zhang
Tianjin Institute of Pharmaceutical Research, Tianjin, China

Hong-Jie Gao
China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing, China

Hui-Juan Cao
Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, China

Jia-Ying Wang
Wuxi People's Hospital Affiliated to Nanjing Medical, Wuxi, China  

Jian Hao
The Fourth Central Hospital Affiliated to Nankai University, Tianjin, China

Jing Zhou
Shanxi Provincial Academy of Traditional Chinese Medicine, Taiyuan, China

Jun Lv
The First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Xi'an, China

Kai Zhang
Tianjin Public Security Hospital, Tianjin, China

Li-Ping Yang
Department of Pharmacy of Beijing Hospital, Beijing, China 

Liang-Jun Yang
Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, China 

Min Yang
Hubei University of Traditional Chinese Medicine, Wuhan, China

Rong-Wu Xiang
Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang, China

Shan-Shan Zhao
China Meitan General Hospital, Beijing, China

Shi-Yi Cao
Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

Shu-Hua Zhang
Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin, China

Wei-Jie Xie
Peking Union Medical College and Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing,China

Xiao-Feng Li
Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, Tianjin, China

Xiu-Juan Hou
Dongfang Hospital,Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, China

Yong Zhang 
Sichuan Second Hospital of Traditional Chinese Medicine, Chengdu, China


Managing Editor

Jing-Bo Zhai
Tianjin University of TCM Center for Evidence-Based Medicine, Tianjin, China


Executive Editor

Dao-Rui Hou
The First People's Hospital of Xiangtan City, Xiangtan, China