Please wait a minute...
Traditional Medicine Research  2016, Vol. 1 Issue (1): 1-2    DOI: 10.12032/TMR201601001
Orginal Article     
TMR:A new star for the research of traditional medicine
Download: HTML     PDF(123KB)
Export: BibTeX | EndNote (RIS)      
Published: 05 January 2016
About author:

Executive Editor: Cui-Hong Zhu

English Editor: Lin Li, Li-Yun-Cui, Ya-Song Wang, Xiao-Hua Zhang, Xiao-Dong Wang, Hong-Xu Zhu, Zhen-Yan Liu, Yi-Cheng Shi

Service
E-mail this article
Add to my bookshelf
Add to citation manager
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
Related Articles
No related articles found!
Cite this article:

. TMR:A new star for the research of traditional medicine. Traditional Medicine Research, 2016, 1(1): 1-2. doi: 10.12032/TMR201601001

URL:

https://www.tmrjournals.com/tmr/EN/10.12032/TMR201601001     OR     https://www.tmrjournals.com/tmr/EN/Y2016/V1/I1/1

No related articles found!